DATASKYDD

 

Registeransvarig och kontaktuppgifter till registeransvarig

Berner Ab (nedan Berner) FO-nummer: 0107011-5
Svetsargatan 24, 00810 Helsingfors
Tfn växel 020 791 00
E-postadress: tietosuoja@berner.fi

Namn på register

Berner Ab:s kundregister

Syftet med behandling av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter är:
• Kundservice samt skötsel och utveckling av kundrelationen
• Hantering av beställningar och leverans av produkter
• Tillverkning och utveckling av produkter
• Säkerställande av produktsäkerhet och kvalitet
• Kundkommunikation, inklusive nyhetsbrev och marknadsföringskommunikation
• Uppföljning och analys av beteendet kring köp av produkter samt segmentering av kunder
• Utveckling av Berner Ab:s affärsverksamhet

Grunderna till behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundas på avtalet mellan kunden och Berner Ab eller åtgärder som föregår avtal. Utvecklingen av affärsverksamheten, segmenteringen av kunder samt kundkommunikation genomförd i marknadsföringssyfte grundas på den registeransvarigas berättigade rätt. Behandlingen av uppgifterna kan även grundas på den registrerades samtycke gällande kundens personliga, eventuellt förknippade med hälsotillståndet, särdrag.
Profilering görs baserat på köpbeteendet, så att man kan erbjuda kunden riktad marknadsföringskommunikation. Den registrerade har rätt att när som helst sluta prenumerera på nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation genom att följa länken i nyhetsbrevet för att avbryta prenumerationen eller genom att ta kontakt med den registeransvariga.

Datainnehåll i registret

Beroende på vilken produkt kunden i kundrelationen har köpt, lagras följande personuppgifter i registret:
• För- och efternamn (för företagskunder lagras företagets kontaktperson)
• Postadress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Kundens beställningshistorik
• Personens särdrag, såsom hud- och hårtyp eller synskärpa, relaterade till kosmetika och hygienprodukter samt användning av instrument
• Uppgifter om husdjur, som kunden äger, relaterade till användning av produkter förknippade med välmående för djur

Mottagare och mottagargrupper för personuppgifter

Berner Ab har rätt att överlämna användarens personuppgifter på ett sätt som baseras på vid varje tidpunkt gällande lagstiftning och som förutsätts av behöriga myndigheter eller andra aktörer. Uppgifter överlämnas inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstider för personuppgifterna

Personuppgifterna lagras huvudsakligen så länge som det är nödvändigt för att kunna verkställa de syften som beskrivs i den här registerbeskrivningen samt för att följa annan tvingande lagstiftning, såsom redovisningslagstiftning. Tiden för lagring av dina uppgifter påverkas även av i vilket sammanhang och med vilket syfte dina uppgifter har samlats in.

Personuppgiftskällor

Personuppgifterna samlas in från den registrerade själv i samband med köpet av produkten.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:
• Rätt att få bekräftelse på huruvida den registeransvariga behandlar hens personuppgifter och om ja, kontrollera vilka uppgifter om hen som har lagrats i registret.
• Rätt att begära rättelse av sina personuppgifter.
• Rätt att begära att hens personuppgifter tas bort. Begäran genomförs, såvida det inte finns något lagenligt hinder för det, till exempel produktansvarslagen.
• Rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföring.
• Rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter eller på annat sätt motsätta sig behandlingen.
• Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att hens uppgifter inte har behandlats på ett lagenligt sätt.

Begäran gällande personuppgifter kan du skicka in med blanketten Personregisterärenden: https://www.berner.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/?form=personal-data (på finska)

Principerna för registerskyddet

Uppgifterna i registret samlas in till datasystem, som skyddas medelst tekniska och organisatoriska åtgärder, till exempel brandväggar och lösenord. Åtkomst till att behandla personuppgifter har endast på förhand utsedda personer.